40 JAAR EXPERTISE
OFFICI√čLE PARTNER NATUURPUNT
RUIM ASSORTIMENT
30 JAAR GARANTIE

PRIVACY VERKLARING

De website www.sightsofnature.com (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:  

SIGHTS OF NATURE BVBA (hierna “Sights Of Nature”, “Wij” en “Ons”)
P. De Conincklaan 108
8200 Brugge
België
BTW BE 0464.781.933
son@deputter.be
+32 50 31 50 01  

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven jou een spoedig antwoord!  

1. Waarom deze privacverklaring?
Iedere persoon die de Website gebruikt, klant is van SIGHTS OF NATURE BVBA of op andere wijze contact met ons opneemt (hierna de “Gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon. We gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation). Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die SIGHTS OF NATURE BVBA kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. SIGHTS OF NATURE BVBA behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.    

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1 Verwerkingsverantwoordelijke SIGHTS OF NATURE BVBA is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.  

2.2. Verwerker(s) SIGHTS OF NATURE BVBA is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.  We kunnen onze data toegankelijk maken voor deze verwerkers. Hun toegang is beperkt tot de gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht.   SIGHTS OF NATURE BVBA doet beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden; 
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden; 
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden; 
 • Bedrijven die we ingeschakeld hebben voor personeelgerelateerde doeleinden zoals sociaal secretariaat, personeelsbeheer, werving en selectie; 
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor dienstprestaties in HR-context: maaltijd/eco cheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, persoonsgerelateerde verzekeringen, creditcards; 
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden; 
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden; 
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor boekhoudkundige doeleinden; 
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor IT systeem onderhoud; Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor de kredietverzekering van openstaande of toekomstige vorderingen; 
 • Bedrijven die we inschakelen voor transport; 
 • Bedrijven die we inschakelen voor bedrijfsvoering en consultancy diensten; Agenten en dealers.   


3. Op welke juridische basis worden mijn persoonsgegevens verwerkt? In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of 
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie; 
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten of wanneer ons vragen werden gesteld; 
 • Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing) en/of nieuwsbrieven.   


4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? SIGHTS OF NATURE BVBA verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, inloggegevens); 
 • Contactgegevens (telefoonnummer, fax, e-mailadres, website, adres, registratie / BTW en/of ondernemingsnummer, contactpersoon); 
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens); 
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies); 
 • Persoonlijke kenmerken (geslacht, leeftijd). 
 • Beroepsactiviteiten ( beroep, sector, werkgever, plaats van tewerkstelling)   


Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer je je registreert op de Website en/of gebruik maakt van het contactformulier op onze website, en/of wanneer je een overeenkomst sluit met SIGHTS OF NATURE BVBA en/of op enige andere wijze contact met ons opneemt. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales of productieregistratie. De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan SIGHTS OF NATURE BVBA en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde persoonsgegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt SIGHTS OF NATURE BVBA zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.  

5. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt? SIGHTS OF NATURE BVBA verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van onze Website en onze dienstverlening. SIGHTS OF NATURE BVBA behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn. Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van onze dienstverlening. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven; 
 • Het beantwoorden van vragen die worden gesteld op om het even welke wijze (bijvoorbeeld via ons contactformulier en/of onze chat); 
 • Het verschaffen van meer informatie over onze producten; 
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het jou te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken. 
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op de SIGHTS OF NATURE BVBA rusten.   


6. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen SIGHTS OF NATURE BVBA. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen die geen verwerker zijn, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven, wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, wanneer SIGHTS OF NATURE BVBA wettelijk verplicht is of op basis van ons gerechtvaardigd belang om vragen te beantwoorden. Wanneer ons vragen worden gesteld gerelateerd aan onze producten, sturen wij deze vragen in sommige gevallen door naar onze agenten en/of dealers om te antwoorden op jouw vraag. Wij doen dit op basis van ons gerechtvaardigd belang om jouw vragen te kunnen beantwoorden. Deze partijen zullen jouw persoonsgegevens enkel verwerken om op jouw vragen te kunnen antwoorden.  

7. Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te steven en/of zolang bewaring noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker op geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.  

8. Wat zijn jouw rechten?

8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.  

8.2 Recht op inzage Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.  

8.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de correcte persoonsgegevens aan SIGHTS OF NATURE BVBA te verschaffen. Men kan zich tot ons richten met een verzoek tot wijziging.  

8.4 Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens; 
 • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens; 
 • Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt; 
 • Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting. 


Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven. Indien je ervoor kiest om jouw gegevens te laten verwijderen, kan het zijn dat je geen toegang meer hebt tot bepaalde functionaliteiten van onze dienstverlening. Zo kan het zijn dat de Gebruiker geen toegang meer heeft tot de Gebruikersruimte op onze website.    

8.5 Recht op beperking van de verwerking In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor SIGHTS OF NATURE BVBA om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.  

8.6 Recht om bezwaar te maken Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. SIGHTS OF NATURE BVBA zal ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij SIGHTS OF NATURE BVBA kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.  

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid Je hebt het recht om de aan SIGHTS OF NATURE BVBA verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.  

8.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.  

9. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen? Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar SIGHTS OF NATURE BVBA, P. De Conincklaan 108, 8200 Brugge of via e-mail aan son@deputter.be. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.    

10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door SIGHTS OF NATURE BVBA, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).    COOKIEVERKLARING

1. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van jouw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer je een website bezoekt. De cookie wordt op jouw apparaat geplaatst door de website zelf ("first party cookies") of door partners van de website ("third party cookies"). De cookie herkent jouw apparaat aan de hand van een uniek identificatienummer wanneer je terugkeert naar de website en verzamelt informatie over jouw surfgedrag. Er bestaan verschillende types cookies. We onderscheiden volgende cookies naargelang hun doeleinden: er zijn essentiële of strikt noodzakelijke cookies en niet-essentiële cookies (functionele, analytische en targeting cookies).    

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten.  

2. Doel en nut van cookies
 
Door de website te bezoeken kan er akkoord gegaan worden met het plaatsen van cookies. Cookies helpen SIGHTS OF NATURE BVBA om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Het staat je echter vrij om cookies te allen tijde te verwijderen of te beperken door jouw browserinstellingen te wijzigen (zie "Beheer van cookies").   Het uitschakelen van cookies kan een invloed hebben op het functioneren van de website. Sommige functies van de site kunnen beperkt of niet toegankelijk zijn. Als je besluit om cookies uit te schakelen, kunnen wij jou geen vlot en optimaal bezoek aan onze website garanderen.  

3. Soorten cookies gebruikt door SIGHTS OF NATURE BVBA  

We onderscheiden volgende types cookies:  

Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van jouw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren.  

Niet-essentiële cookies: Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk voor het functioneren van de website, maar helpen ons wel om een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.  

Functionele cookies: Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.  

Analytische cookies: Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site verplaatsen.  

4. Beheer van de cookies  

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in jouw webbrowser. Als je onze website van SIGHTS OF NATURE BVBA wilt raadplegen, raden wij jou aan om cookies in te schakelen. Het staat je echter vrij om cookies desgewenst uit te schakelen via de instellingen van jouw browser.  

5. Rechten van de bezoekers
 
Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heb je als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Meer informatie over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, alsook over jouw rechten, kan je vinden in onze Privacyverklaring.   Contact Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via son@deputter.be